Política de privacidad

1. Qui és el responsable del Tractament de les seves Dades Personals?
Denominació: Marta Arboix i Balta
Direcció: Calle Sant Onofre 102, 08800, Vilanova i la Geltrú
Telèfon de contacte: 938932329
Correu electrónic: veterinariastjoan@gmail.com
2. Principis que aplicarem a la teva informació personal
En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents
principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de
protecció de dades.
• Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el teu
consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o
diversos fins específics que t’informarem prèviament amb absoluta
transparència.
• Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem les dades
estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim.
• Principi de limitació el termini de conservació: Les dades seran mantingut
en la nostra base de dades durant no més temps del necessari per als fins
del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de
conservació corresponent en tot cas.
• Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de
tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades
personals i es garanteixi confidencialitat.
Has de saber que prenem totes les precaucions necessàries per a evitar
l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per
part de tercers.
4. Com hem obtingut les teves dades?
La base legal per al tractament de les teves dades és el consentiment
lliure, específic, informat i inequívoc, amb la finalitat de l’execució del
contracte de prestació de serveis dentals formalitzat per l’acceptació de
pressupost, o en el seu cas, l’elaboració de pressupost previ.
Excepcionalment, i sempre amb el consentiment previ, es podrien haver
obtingut per altres mitjans.
5. Que dades personals tractemPOLÍTICA DE PRIVACITAT
2
Les dades personals que tractem, per a les legítimes finalitats que
t’expliquem en el punt 6., i en funció dels serveis, poden ser,
• Noms i cognoms
• Adreça postal
• NIF
• Telèfon
• Correu electrònic
3. Amb quin objectiu tractem les teves dades personals
Tractem les teves dades per a la gestió comptable i fiscal, en particular,
la facturació dels serveis prestats.
Així mateix, sempre que prèviament tinguem el seu consentiment per a la
gestió i desenvolupament d’activitats de màrqueting i l’enviament de
comunicacions comercials per mitjans electrònics.
5. Quan i per quin motiu podem facilitar les teves dades a terceres
persones
Les teves dades personals podran ser cedits als següents destinataris pels
motius que s’indiquen,
▪ Administracions públiques: per al compliment de les obligacions
legals a les quals estem subjectes per la nostra activitat.
▪ Mútues i Companyies d’assegurances: en el cas que accedeixis als
nostres serveis a través d’una assegurança mèdica i amb l’única
finalitat de poder gestionar la gestió i cobrament dels serveis
prestats.
▪ Laboratoris d’anàlisis i similars: amb l’única finalitat de donar-te el
tractament contractat.
▪ Professionals sanitaris, col·laboradors de la clínica veterinari: amb
l’única finalitat de poder dur a terme el tractament contractat. En
tot cas, les dades no surten mai de la clínica.
▪ Gestoria fiscal i comptable: amb l’única finalitat de gestionar la
nostra comptabilitat (emetre factura, presentació de declaracions
fiscals, obligacions mercantils….)
4. Transferències internacionals dades
En cap cas transferim les teves dades personals a cap persona o entitat
fora de la CEE.
5. Quant temps guardem les teves dades personalsPOLÍTICA DE PRIVACITAT
3
Dades personals (noms i cognoms, adreça postal, NIF): els terminis
legalment establerts per la legislació fiscal i mercantil
6. Quins són els teus drets?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant
dades personals que el concerneixin o no.
Les persones interessades tenen dret
▪ Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
▪ Sol·licitar la seva rectificació o supressió.
▪ Sol·licitar la limitació del seu tractament
▪ Oposar-se al tractament.
▪ Sol·licitar la portabilitat de les dades.
Tenim a la teva disposició els models corresponents perquè puguis exercir
els teus drets.
Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar
la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris
per als fins que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la
limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament
es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les
seves dades.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar
una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de
dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament Europeu de
Protecció de Dades.